ESDC (European Security and Defence College)

W listopadzie 2022 r. Uniwersytet Łódzki został oficjalnie przyjęty w poczet członków Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College; ESDC) – dedykowanej inicjatywy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (European External Action Service, EEAS) mającej na celu skoncentrowanie wysiłków szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. UŁ jest jedyną cywilną instytucją z Polski przyjętą w poczet Kolegium. Współpracę z ESDC z ramienia UŁ realizuje centrum badawcze Lodz Cyber Hub.

 

Misja ESDC i cele współpracy

 

Celem Kolegium jest wzmacnianie wspólnej europejskiej kultury bezpieczeństwa i obrony oraz zapewnienie instytucjom Unii kompetentnego personelu zdolnego do skutecznej pracy we wszystkich kwestiach wspólnej obrony interesów Wspólnoty. W tym celu Kolegium organizuje wyspecjalizowane szkolenia i zapewnia ofertę edukacyjną odpowiadającą potrzebom szkoleniowym i edukacyjnym podmiotów krajowych i międzynarodowych.

 

Kolegium jest zorganizowane jako sieć zrzeszająca cywilne i wojskowe instytuty, kolegia, akademie, uniwersytety, instytucje i inne podmioty zajmujące się kwestiami polityki bezpieczeństwa i obrony w Unii, określonymi przez państwa członkowskie. Kolegium jest częścią Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, ale ma własną zdolność prawną.

Cyberbezpieczeństwo i prawo międzynarodowe 2023

W minionym tygodniu uczestnicy z państw członkowskich UE i państw trzecich spotkali się w Brukseli na w pełni stacjonarnych warsztatach eksperckich dotyczących zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa i prawa międzynarodowego. Warsztaty odbyły się w dniach 23-25 stycznia 2023 r. i zgromadziły ponad 30 uczestników, cywilnych i wojskowych, pracujących w różnych obszarach tworzenia i stosowania prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących cyberbezpieczeństwa w państwach UE i państwach trzecich, m.in. z niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Macedonii, Belgii czy Austrii. Mieli oni możliwość wymiany poglądów i dzielenia się najlepszymi praktykami w tematach związanych z cyberprzestrzenią, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Centrum badawcze Lodz Cyber Hub UŁ miało zaszczyt po raz pierwszy współorganizować to ważne wydarzenie we współpracy z ESDC. Warsztat oferował praktyczne podejście do stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni. Koncentrował się na aktualnych wyzwaniach geopolitycznych i ich pragmatycznych rozwiązaniach.

Poruszone tematy i zaproszeni eksperci

Warsztat ekspercki: „Cyberbezpieczeństwo i prawo międzynarodowe” został zorganizowany w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli w dniach 23-25 stycznia 2023 r. przez centrum badawcze Lodz Cyber Hub reprezentujące UŁ w Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony.

Podczas trzydniowego kursu omówiono kluczowe zagadnienia związane ze stosowaniem prawa międzynarodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. zasady prawa międzynarodowego i ich zastosowanie w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem suwerenności cyfrowej; atak zbrojny w cyberprzestrzeni i przekroczenie progu art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, cybersankcje i cyberdyplomację w oparciu o Cyberdiplomacy Toolbox; zarządzanie Internetem, wielopodmiotowość i stanowienie norm w cyberprzestrzeni; międzynarodową jurysdykcję w sprawach karnych i konwencję budapeszteńską o cyberprzestępczości; wyzwania związane z moderacją treści na platformach internetowych; Open Source Intelligence i cyberszpiegostwo; prywatność i ochronę danych osobowych w cyberprzestrzeni; wolność wypowiedzi, dezinformację i mowę nienawiści online; globalne zarządzanie szerokopasmowym dostępem do internetu przy wykorzystaniu satelitów niskoorobitalnych oraz analizę standardu należytej staranności przy zapobieganiu cyberincydentom.

Na zaproszenie LCH wśród prowadzących znaleźli się najwyższej klasy specjaliści z zakresu stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni, reprezentujący m.in. Uniwersytet w Oksfordzie, Chatham House, Centrum Doskonałości Współpracy Cyberobrony NATO (CCDCOE) w Tallinnie, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Systemów (European Union Network and Infrastructure Security Agency; ENISA), King’s College London; Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) przy Europolu, Komisję Europejską, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, ale także organizacje technicznego zarządzania internetem takie jak RIPE NCC i, wielokrotnie już goszczący na UŁ, ICANN. Szczegółowa agenda spotkania dostępna jest tutaj oraz na stronie WPiA.